Web-money v Germanii

Verified WebMoneyVerified WebMoneyWe accept WebMoney

Get a passport

Ochrana osobních údajů - GDPR

Podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev ve snaze o co nejefektivnější poskytování svých služeb, zajištění nejvyššího možného komfortu a uživatelsky příjemného prostředí také zpracovává některé Vaše osobní údaje.

Podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev je oprávněno zpracovávat Vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

Plnění smlouvy. Nejčastějším právním základem pro shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů je uzavření smlouvy.

Splnění právních povinností. Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem splnění právních povinností v souvislosti s daňovými a jinými právními předpisy.

Souhlas. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě Vámi předem svobodně uděleného souhlasu. Jedná se zejména o souhlas se zasíláním newsletterů. Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán v souladu s postupem uvedeným dále. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění.

Oprávněné zájmy Společnosti. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů.

Podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev zpracovává tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail, IČO, DIČ a adresa bydliště/společnosti, číslo dokladu (OP nebo pasu) a zpracování Vašich osobních údajů provádí z následujících důvodů:

→ realizace smluvního vztahu – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu. Poskytnutí těchto osobních údajů je nevyhnutelné k tomu, abychom mohli s Vámi uzavřít smlouvu, a v případě, že nám osobní údaje neposkytnete, poté s Vámi nemůžeme smlouvu uzavřít

→ Pokud je to nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností společnosti na základě obecně závazných právních předpisů, např. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

→ je-li to oprávněným zájmem podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev, zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné pro řešení sporů, ochrana a domáhání se práv podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev, např. správa a vymáhání pohledávek.

Při zpracování osobních údajů Klientů se řídíme zejména těmito zásadami:

a. Podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy.

b. Podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum tak, že zpracovává pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel nezbytné.

c. Podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev Klienty informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro Klienta pochopitelné.

d. Podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev dbá na to, aby Klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života klienta aby zajistil integritu a důvěrnost osobních údajů.

e. Informace o zpracování osobních údajů poskytne podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev Klientovi vždy před zahájením smluvního vztahu či poskytnutí služby ze strany podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev;

f. Podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev zpracovává osobní údaje vždy na základě příslušného právního titulu, zákonným způsobem

g. Podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev zpracovává pouze přesná, správná a aktuální data, která pravidelně aktualizuje

h. Podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování; Údaje našich klientů jsou v bezpečí a nejsou předávány žádné další straně. Garantujeme Vám, že se nezabýváme rozesíláním reklamních návrhů nebo novinek. Všechny údaje o platebních operacích a účtech uživatelů jsou bezpečně uloženy a mohou být vydány pouze na základě odůvodněných požadavků zplnomocněných úředních orgánů nebo správy vedení platebních systémů.

i. Podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev zajištuje bezpečné zpracování osobních údajů, tak, že používá standardizované postupy, vypracované za účelem zajištění náležité úrovně zabezpečení osobních údajů včetně šifrování osobních údajů, zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služeb zpracování, Spolehlivé šifrování informací mezi serverem a klientem zajišťuje protokol SSL. Všechny informace předávané tímto kanálem jsou dobře zabezpečeny a poskytují našim klientům soukromí a anonymitu. Informace nemůže být zachycena třetí osobou.

Podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev získal osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje. Všechny údaje zadávané do systému jsou ukládány v souborech cookie ve Vašem počítači. Nemusíte proto pokaždé zadávat číslo své peněženky a elektronické pošty. To funguje také jako pojistka před chybným zadáním údajů.

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo se na podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jaké Vaše osobní údaje a jakým způsobem podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev zpracovává.

Upozorňujeme v souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů, že svůj souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat, a to zcela nebo i částečně, a to tímto způsobem:

Zasláním požadavku na kontaktní e-mail info@e-money-v-praze.eu . Ode dne, kdy nám je odvolání souhlasu oznámeno, můžeme zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění našich právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Máte právo na opravu nebo výmaz nebo žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo namítat vůči zpracování těchto údajů, dále máte právo na přenositelnost údajů, jakož i právo podat podnět nebo stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev zpracovává osobní údaje prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů Klientů.

Osobní údaje podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev zpracovává v elektronické formě manuálními prostředky. Osobní údaje mohou pro podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů Vám poskytneme na vyžádání.

Dalšími příjemci jsou zejména osoby zajišťující pro správce:

→ Technické služby (včetně provozu software).

→ Účetní služby.

→ Marketingové služby.

→ Zjišťování zákaznické spokojenosti.

→ Orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

→ Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

Pro případ plnění smlouvy, po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, pro plnění dalších právních povinností (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a pro účel ochrany právních nároků správce na základě oprávněného zájmu správce, který spočívá v obraně vlastních práv, po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho skončení jsou vymazány (zejména do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků.

Pro případ realizace přímého marketingu a činění jiných marketingových aktivit, na základě vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu správce výlučně po dobu, na kterou bude souhlas udělen, popřípadě po dobu trvání oprávněného zájmu

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev, se sídlem Břehová 202/4, Josefov, 110 00 identifikační číslo: 00907545, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 339859 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování podnikatel MUDr. Oleg Syedyshev, se sídlem Břehová 202/4, Josefov, 110 00 identifikační číslo: 00907545.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Závěrem připomínáme některá pravidla bezpečnosti, která pomohou ochránit Váš systém:

Nevyžadujeme a neznáme hesla k elektronickým peněženkám a osobním schránkám našich klientů. Pokud jste dostali žádost, která požaduje tyto informace, jedná se o podvod.

Pokud dostanete dopis s požadavkem na prodej či nákup valut v soukromém sektoru za snížené tarify nebo s odložením platby, jedná se o podvod. Naše centrum nikdy při svých aktivitách neobchází oficiální webové stránky.

Nikdy neposíláme elektronickou poštou soubory ve formátech programů Word, Excel a podobných souborech, které by mohli obsahovat viry a spyware. Pokud obdržíte podezřelý dopis s podpisem vedení webových stránek, v každém případě se s námi spojte a informujte se o autorství zprávy.

Informace aktualizované ke dni: 1.12.2018